Eretoekenning / Honorary Awards

Eretoekenning / Honorary Awards

Die punt word gebaseer op die gemiddeld van die eerste drie kwartale se toets- en eksamenpunte / The mark is based on the average of the first three quarters’ test and examination marks

Toekennings / Awards

Graad / Grade          Sertifikaat / Certificate          Balkie

8                               70 – 79 %                              80 – 84 %

9                               70 – 79 %                              80 – 84 %

10                             65 – 74 %                              75 – 79 %

11                             60 – 69 %                              70 – 75 %

12                             60 – 64%                               65 – 69 %

Eretoekennings / Honorary Awards

Grade          Brons          Silver          Goud

8                  85-89 %      90-94 %      95-100 %

9                  85-89 %      90-94 %      95-100 %

10                80-84 %      85-89 %      90-100 %

11                76-81 %      82-86 %      87-100 %

12                70-75 %      75-81%       82-100 %

Erekleure / Honorary Colors

Erekleure is die hoogste eer wat die skool aan ‘n leerder kan gee. Erekleure by Bergsig is uniek: dit is ‘n toekenning wat gemaak word op grond van ‘n leerder se algehele prestasie en optrede en word vir die eerste keer aan die einde van graad 11 toegeken. /

Honours is the highest honor the school to a learner can give. Colours Bergsig is unique: it is an award made under a learner’s overall performance and actions and for the first time at the end of 11th grade awarded.

Die Kriteria is / The Criteria is:

Punte / Points          Beskrywing van Vereiste Punte / Description of requirements

50                             1. Minstens ‘n brons eretoekenning vir enige enkele aktiwiteit nodig om op die tafel te kom vir oorweging. ‘n Leerder se hoogste toekenning word hier oorweeg. / At least a bronze full honors for any activity needed to be on the table for consideration a learner’s highest award is considered.

10                             2. ‘n Punt vir akademie volgens ‘n vasgestelde formule indien nie by vereiste 1 gebruik nie. Indien akademie vir vereiste 1 aangewend is, word ‘n punt vir sport volgens skaal toegeken. / A point for academics, according to a fixed formula should not be used for 1 no. If academy for 1 was used, a point scale according to sport granted.

10                             3. ‘n Punt volgens vasgestelde formule vir kultuur. Indien kultuur by vereiste 1 gebruik is, word ‘n punt vir akademie volgens skaal toegeken. Vir ‘n leerder wat aan geen kultuur deelneem nie, kan ‘n tweede brons toekenning vir sport aangewend word vir hierdie punt. Dieselfde geld vir leerders wat op kultuur konsentreer. / A point by fixed formula for culture. If culture used for 1, is a mark for academy awarded to scale. For a learner to participate in any culture, a second bronze award for sport used for this. The same applies to learners who focus on culture.

10                             4. ‘n Punt vir betrokkenheid: ‘n leerder verdien 2 punte per buitemuurse aktiwiteit waaraan hy deelneem. / A point of engagement: a learner earn 2 points per extracurricular activity in which he participates.

10                             5. ‘n Punt vir leierskap word bepaal deur die paneel. / A mark of leadership is determined by the panel.

10                             6. ‘n Punt vir die beeld wat ‘n leerder uitdra binne en buite die skool word deur die paneel toegeken. / A point for the image that a learner spreading within and outside the school by the panel.

‘n Leerder moet 70 punte behaal vir erekleure. / A learner must achieve 70 points for honors.

Totaal / Total: 100

Leave a Reply