Vakke / Subjects

Vakke / Subjects

Akademie staan bo-aan ons prioriteitslys. Alhoewel ons glo aan gebalanseerde ontwikkeling akademie – sport, kultuur en sosiaal – kom akademie altyd eerste.

In graad 8 en 9 bied ons bo en behalwe die vereiste leerareas volgens die Nasionale Kurrikulum Verklaring ook die volgende verrykende kursusse aan: Sport, Rekeningkunde en Rekenaargeletterdheid.

Leerders word gemotiveer om te presteer deur erkenning en toekennings. Die top tien leerders in elke graad ontvang kwartaalliks ‘n aansteekspeldjie en opvoedkundige uitstappies word vir hulle gereël. Presteerders word ook beloon met beurse.

Deeglike voorligting en evaluering deur ‘n sielkundige word in graad 9 gedoen om leerders te lei met hul vakkeuses vir die graad 10 tot 12-fase.

VERPLIGTE VAKKE
Graad 8 & 9:
Leerareas volgens UGO-leerplan Rekenaargeletterdheid.

Graad 10 – 12:
Afrikaans, Engels, Wiskunde / Wiskundige geletterdheid, Lewensoriëntering.

KEUSEVAKKE 
Graad 10 – 12 – Drie van die volgende vakke moet gekies word:
Fisiese Wetenskap
Lewenswetenskap
Geografie
Rekeningkunde
Ekonomiese Besigheidstudies
Inligtingstegnologie
Rekenaartoepassings-tegnologie
Visuele Kuns
Verbruikerstudies
Ingenieursgrafika
Musiek

Academics are our top priority. Although we believe in balanced development academy – sports, cultural and social – academics always come first.

In Grades 8 and 9 we offer over and above the required learning areas according to the National Curriculum includes the following enrichment courses: Sports, Accounting and Computer Literacy.

Learners are motivated to excel through recognition and awards. The top ten students in each grade receive quarterly a badge and educational trips are organized for them. Achievers are also rewarded with scholarships.

Proper guidance and evaluation by a psychologist in Grade 9 applied to guide learners in their subject choices for Grade 10 to 12 phase.

COMPULSORY SUBJECTS
Grades 8 & 9:
Learning Areas according OBE curriculum computer literacy.

Grades 10-12:
Afrikaans, English, Mathematics / Mathematical Literacy, Life Orientation.

ELECTIVE SUBJECTS
Grade 10-12 – Three of the following subjects must be selected:
Physical Science
Life Science
Geography
Accounting
Economic Business Studies
Information Technology
Computer Applications Technology
Visual Arts
Consumer Studies
Engineering
Music

Leave a Reply