Tuis / Home

Tuis / Home

VISIE / VISION

Die skool waar leerders se talente en leier- en entrepreneurskappotensiaal maksimaal ontwikkel word.

The school where the talents, leadership and entrepreneurial talents of learners are maximised.

MISSIE / MISSION

Om in bondgenootskap met die Onderwysdepartement en gemeenskap verantwoordbare, opvoedende, kwaliteit onderwys -binne die raamwerk van Christelike karakter en met die behoud van die Afrikaanse taal en kultuur met inbegrip van Engels as onderrigtaal op die model van parallelmedium -verskaf
AAN leerders van die suidelike residensiële gebiede van Rustenburg,
DEUR die skep van ‘n opvoedkundige klimaat waarin leerders en onderwysers die buitengewone vermag; volgehoue toegepaste evaluering en verbetering; ‘n kultuur van groepsverbondenheid waarin
personeelvaardighede en ouerinteraksie sinergisties ontwikkel en ontplooi word; die vorming van leerders se waardes en karaktereienskappe om die toets van tyd te deurstaan.

To provide quality, accountable, educatory tuition within the framework of a Christian character for Afrikaans and English speakers according to the parallel medium model, in collaboration with the Department of Education and all stake holders
TO learners in the Southern Rustenburg area,
BY The creation of an educational climate within which learners and educators can achieve the extra-ordinars sustained applied evaluation and improvement; a culture of commitment which promotes development and application of skills by all stakeholders simultaneously shaping and building the characters and values of all learners enabling them to face and cope with the challenges of our time.